17 maart 2017

ANBI

Stichting Child Support Nepal is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor donateurs betekent dit dat giften aan Child Support Nepal aftrekbaar zijn van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een ANBI heeft sinds 1 januari 2014 de wettelijke plicht om enkele specifieke gegevens op de website te publiceren. U treft hieronder (extra) informatie aan over onze stichting.

Naam : Stichting Child Support Nepal
RSIN : 853392183
Contactgegevens : Blinen 9, 8941 BG Leeuwarden
www.childsupportnepal.nl
info@childsupportnepal.nl

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Child Support Nepal is het financieel steunen van kansarme kinderen in Nepal die door het volgen van gedegen onderwijs en de juiste begeleiding en verzorging, kans krijgen op een betere toekomst.

Bestuurssamenstelling
Harmke Boringa-Wiersma, voorzitter
Wiep Wiersma, penningmeester
Tjitske Wiersma, secretaris

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting Child Support Nepal werkt geheel op vrijwillige basis en de leden van het bestuur ontvangen dan ook géén beloning of onkostenvergoedingen voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag
De activiteiten van Child Support Nepal zijn primair gericht op het werven van financiën zodat de opleiding van de kinderen van het project in Nepal, hun onderdak, verzorging en begeleiding kunnen worden bekostigd. Het werven van sponsoren gebeurt zowel bij particulieren als ook bij bedrijven. Dit gaat door middel van het verspreiden van een nieuwsbrief (ieder kwartaal), telefonische contacten en contacten per mail. Daarnaast worden er presentaties gegeven en inzamelingsacties gehouden. De website wordt regelmatig geüpdate zodat de meest recente informatie voor iedereen toegankelijk is.

Daarnaast heeft Child Support Nepal veelvuldig contact met de begeleiders van het project in Nepal en worden zij vanuit Nederland geadviseerd over bepaalde kwesties, indien nodig. Dit contact geschiedt per mail, telefoon en persoonlijk tijdens werkbezoeken. De selectieprocedures van de kinderen die deelnemen aan het project vinden uiteraard in Nepal plaats. Tijdens deze selectieprocedures is er veelvuldig contact tussen Nederland en Nepal en worden er gezamenlijk besluiten genomen. De uitvoering van de besluiten die worden genomen liggen uiteraard in Nepal.
In Nepal is er voor dit project een eigen NGO (non-governmental organisation) opgericht. Deze NGO bestaat uit een comité van zeven leden die een aantal keren per jaar bijeenkomt om de voortgang van het project te bespreken. De begeleiders van het project maken deel uit van het comité. Besluitvorming geschiedt dus tevens in samenspraak met de NGO.

Tijdens werkbezoeken vindt er in Nepal veelvuldig overleg plaats met het comité en de begeleiders en wordt de voortgang van het kind uitgebreid geëvalueerd / besproken met het kind zelf en de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Ook wordt deze tijd gebruikt voor een leuk uitstapje met de kinderen.

Verkort beleidsplan
Het beleid van Child Support Nepal is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De voornaamste activiteit van Child Support Nepal is dan ook het werven van financiën. De nieuwsbrief is het belangrijkste medium binnen de stichting om alle sponsoren (zowel particulier als zakelijk) te informeren en heeft ook een grote wervende kracht. De nieuwsbrieven worden ieder kwartaal verspreid per mail en door middel van diverse ´social media´. Ook worden zowel particulieren als ook bedrijven telefonisch en persoonlijk benaderd. Child Support Nepal houdt presentaties en verzorgt inzamelingsacties (eventueel samen met de sponsor). Daarnaast wordt de website ´www.childsupportnepal´ actief beheerd zodat alle relevante en recente informatie voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast fungeert Child Support Nepal als overleg- en adviesorgaan voor de NGO in Nepal. Dit geschiedt zowel vanuit Nederland als tijdens werkbezoeken in Nepal zelf. Child Support Nepal heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Het beloningsbeleid van Child Support Nepal staat hiervoor beschreven. De administratie van Child Support Nepal wordt gevoerd door de heer W. Wiersma.